Einde van Stroomlijn Nederrijn Lek is bijna een feit!

Na een periode van 1,5 jaar voorbereiding o.a. bestaande uit een intensieve gebiedsanalyse en –inventarisatie, ca. 600 gesprekken met rechthebbenden en belangengroepen, 16 inloopavonden, diverse struintochten/ excursies  zijn we afgelopen zomer gestart met de uitvoering. En nu is het einde van deze bovengrondse uitvoering bij de Nederrijn en Lek bijna een feit! Stroomlijn een uniek project vanuit diverse oogpunten.

Wat hebben we gedaan en waarom?

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. BTL heeft in opdracht van Rijkswaterstaat samen met eigenaren, beheerders en andere belanghebbenden van de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek waar nodig deze begroeiing verwijderd. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen. Er zijn bomen en struiken verwijderd, daar waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de stroombaan).

Stroomlijn een uniek project voor ecologisch onderzoek

Het unieke van het project Stroomlijn is de omvang van het gebied. Dat bestaat uit tal van deelgebieden die met elkaar verbonden zijn via de rivier. Omdat de leefomgeving van flora en fauna zich meestal niet beperkt tot een deelgebied is er gedurende het ecologische onderzoek breder gekeken dan alleen naar het gebied waar werkzaamheden gepland zijn. Het ging er namelijk niet alleen om het aantonen van de aan- of afwezigheid van een soort, maar juist ook of een voorgenomen activiteit, in meer of mindere mate, een effect heeft op de leefomgeving van een soort.

Een eenduidig afwegingskader als hulpmiddel

In een groot project met veel stakeholders is het van belang dat afwegingen volgens een eenduidig kader worden gemaakt. Niet alleen om ervoor te zorgen dat in alle gebieden even zorgvuldig met flora en fauna wordt omgegaan, maar ook om het begrip en vertrouwen bij belanghebbende te behouden.

Belangrijke hulpmiddelen voor een consequente beoordeling zijn o.a. soortenprotocollen. Zo is er voor zowel de inventarisatie als de effectenbeoordeling van Stroomlijn gebruik gemaakt van diverse soortenstandaarden van RVO (bijvoorbeeld voor de buizerd, steenuil en das) en specifiek voor dit project opgestelde richtlijnen ten behoeve van de bever. In deze laatste zijn bijvoorbeeld richtlijnen opgenomen over hoeveel geschikt foerageergebied aanwezig moet zijn om een beverfamilie in stand te houden. Op basis van de richtlijnen en randvoorwaarden en in overleg met belanghebbenden is per deelgebied een definitief ontwerp opgesteld. Vervolgens zijn de benodigde vergunningen verleend.

Hoe gaat Stroomlijn bij de Nederrijn en Lek nu verder?

De bovengrondse werkzaamheden zijn gereed. Dat betekent dat het zaagwerk en het verwijderen van vegetatie daarmee afgerond is. Een belangrijke mijlpaal in het borgen van onze hoogwaterveiligheid van de rivieren Nederrijn en Lek.
Om te zorgen dat de verwijderde vegetatie in de toekomst weg blijft gaan we de ondergrondse stobben wegfrezen tot ca. 30cm diepte. Hier zijn we op enkele locaties al mee begonnen. De overige locaties worden de komende maanden of in het voorjaar van 2017 gefreesd.
In het kader van duurzaam beheer worden er momenteel enkele voorstellen nader uitgewerkt om te onderzoeken of we met kleine ingrepen het terrein beter en daarmee duurzamer beheerbaar kunnen maken. Te denken valt aan het verflauwen van taluds zodat deze beweid kunnen worden tot het creëren van meer oppervlaktewater. Zodra deze ingrepen haalbaar en uitvoerbaar zijn bevonden, worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Wij houden u via deze site op de hoogte van de voortgang van dit proces.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft over het doorlopen proces of hoe we nu verder gaan, neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *