Bijzondere natuur in de uiterwaarden

In de uiterwaarden is veel waardevolle natuur aanwezig en kent, met soorten als de bever, das, steen- en ransuil, buizerd, havik, boomvalk, kamsalamander en poelkikker, een veelzijdige fauna. De uiterwaarden vormen ook een belangrijk leefgebied voor diverse riet- en watervogels (o.a. aalscholver, roerdomp en ijsvogel). Onze ecologen onderzoeken daarom welke beschermde planten en dieren in onze gebieden voorkomen en zij zorgen ervoor dat deze zo min mogelijk verstoord worden. Ons team van ecologen staat onder dagelijkse leiding van Stefan de Klepper.

Stefan is zes jaar werkzaam als ecoloog bij BTL Advies. Hij heeft Bos- en Natuurbeheer gestudeerd aan Hogeschool Larenstein en de Wageningen Universiteit.

Zorgvuldigheid geboden

Stefan licht toe hoe het projectteam onderzoekt welke soorten in de uiterwaarden voorkomen: “In 2012 en 2013 zijn de natuurwaarden in de gebieden onderzocht. Dit onderzoek is ons uitgangspunt. In februari en maart 2015 zijn de gebieden bezocht en is gecontroleerd of de waarnemingen nog actueel zijn en bepaald welke aanvullende onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Daarnaast heeft in deze periode ook onderzoek naar de steenuil en bever plaatsgevonden. Vanaf april zijn we bezig met de uitvoering van nadere onderzoeken voor o.a. de soortgroepen roofvogels, planten, amfibieën en vleermuizen”.

“Tijdens de gesprekken met rechthebbenden en belangenorganisaties krijgen we veel informatie over de aanwezige flora en fauna in het gebied (o.a. locaties roofvogelnesten en gesignaleerde bevers). Wij nemen al deze gegevens op en controleren of deze nog actueel zijn. Het is een belangrijke en nuttige aanvulling op onze informatie”.

Natuurwaarden zijn reden om begroeiing te sparen

De in kaart gebrachte natuurwaarden worden digitaal verwerkt in ons GIS-systeem. Hierdoor hebben we een actueel overzicht als basis voor onze ontwerpen. In de natuurwetgeving (en bijbehorende bijlagen en beheerplannen) staat exact vermeld welke flora, fauna en leefgebieden beschermd zijn. Wanneer deze beschermde natuur in ons gebied voorkomt, wordt gekeken hoe we hiermee moeten omgaan. De aangetroffen soort(en) bepalen welke maatregelen getroffen kunnen en/of moeten worden.

Beverburchten behouden
De bever is een soort die veelvuldig in het gebied voorkomt. Beverburchten zijn strikt beschermd en moeten altijd behouden blijven. Bevers leven aan de rand van grote waterpartijen, afgesloten plassen of nevengeulen. Als ze eenmaal een geschikte plaats hebben gevonden, dan blijven ze daar. De belangrijkste voedselbron is de oeverbegroeiing. Rondom de burchten moet dan ook voldoende blijven staan. Het is onze taak om alle randvoorwaarden inzichtelijk te maken zodat zorgvuldig te werk wordt gegaan.

Bijzondere planten
In ons gebied komen daarnaast bijzondere planten voor zoals veldsalie, spindotterbloem en diverse soorten klokjes. Stefan geeft aan dat deze voornamelijk tijdens de uitvoering om bescherming vragen. “De beschermde planten komen vooral voor in graslanden en moerasvegetaties en zijn minder gebonden aan de struiken en bomen die verwijderd moeten worden. Tijdens de uitvoering dient zorgvuldig met beschermde planten omgegaan te worden, bijvoorbeeld door groeiplaatsen te markeren, en insporing en bodemverdichting te beperken. Ook kijkt een ecoloog in het veld mee om te adviseren over de juiste uitvoering van maatregelen, zoals het aanwijzen van verstoringsvrije zones rondom bijzondere soorten, om de natuurwaarden te sparen.”

Foto: Meppeler Courant

 

Eerste uitvoeringsvergunningen aangevraagd

Na een periode van intensieve gebiedsanalyse en -inventarisatie hebben we medio april de eerste ontwerpen opgesteld en afgerond. In deze periode hebben we met bijna alle rechthebbenden en gemeentes in het gebied gesproken. Op basis van de analyses, gesprekken en belangenafweging hebben we zes deelgebieden met een ontwerp voorgelegd aan Rijkswaterstaat . Begin mei is de eerste reeks vergunningen voor de uitvoering van de eerste vijf deelgebieden aangevraagd. Het zesde deelgebied gaat met een volgend vergunningentraject mee.

Verdere trajectvergunningsaanvragen

De vergunningsaanvragen worden de komende tijd behandeld door de daarvoor verantwoordelijke organisaties, zoals gemeenten en waterschappen. Zij bepalen wat hun besluit over deze aanvragen is. De aanvragen en besluiten worden, naar verwachting begin juli, op één website verzameld en ter inzage gelegd. Op dat moment kan iedereen hierop reageren. Wij houden u op de hoogte over de voortgang van dit traject en de manier waarop u kunt reageren.

Vergunningaanvragen volgende gebieden

BTL voert het Programma Stroomlijn voor 180 km rivier uit. Voor de gebieden waarvoor nog geen vergunning is aangevraagd loopt het inventarisatietraject naar tenzij´s nog, voornamelijk voor het onderdeel ecologie. De vergunningen voor de volgende gebieden worden uiterlijk aan het eind van de zomer aangevraagd. Via deze website houden we u daarvan op de hoogte.

Saskia Wielenga
Vergunningenmanager BTL

Maak kennis met onze omgevingsmanager

Willem Wijnen is actief als omgevingsmanager voor het gebied Nederrijn – Lek . Hieronder stelt hij zich kort aan u voor.

Vanuit mijn persoonlijke interesses en studie als landschapsontwerper voel ik me sterk verbonden met het landschap waarin we wonen, werken en recreëren. Daarom ben ik trots dat ik kan bijdragen aan dit mooie project. Namens BTL zorg ik ervoor dat de werkzaamheden zo goed mogelijk verlopen. Dit doe ik door rekening te houden met de natuurlijke omgeving, overlast tot een minimum te beperken en regelmatig te overleggen met betrokken partijen.

Mijn rol binnen dit project

Als omgevingsmanager zijn mijn belangrijkste taken het stroomlijnen van vergunningentrajecten en ontwerpprocessen, en de communicatie met derden. Project Stroomlijn zie ik als een maatschappelijke klus, die we samen moeten klaren. En dat gaat zeker lukken, als we zorgvuldig werken en zorgen dat de betrokkenen oog hebben voor elkaar.

Met een team van adviseurs inventariseer en analyseer ik alle omgevingsaspecten, zodat we altijd handelen op basis van de juiste informatie. We werken zorgvuldig, hanteren transparante processen en stemmen onze plannen af met terreineigenaren, pachters, beheerders en andere belangstellenden.

Ik ga graag met u in gesprek

Misschien hebben we elkaar in de afgelopen periode al eens gesproken tijdens onze veldinventarisatie. De komende maanden kunt u me nog vaker tegenkomen in het gebied en  schuiven mijn collega’s en ik regelmatig aan als gespreksadviseur voor betrokkenen. Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Rijkswaterstaat gunt stroomlijnen van uiterwaarden aan Arcadis, BTL en Courant

27-11-2014 | Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier | persbericht

Advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS, BTL en Courant (Tauw, Eelerwoude, Bruins & Kwast) stroomlijnen de komende jaren voor Rijkswaterstaat ieder een deel van de uiterwaarden in het rivierengebied. Vegetatie wordt verwijderd zodat het water bij een hoge waterstand zonder belemmering naar zee kan stromen. Hierdoor wordt de kans op overstromingen verkleind.

Met de opdracht is een bedrag van 11,3 miljoen euro gemoeid, waarvan 3,1 miljoen voor ARCADIS, 3 miljoen voor BTL en 5,2 miljoen voor Courant. Eind 2016 is het werk gereed. Eerder dit jaar werden de eerste twee delen al gegund aan Krinkels-CSO.

Om de doorstroming in de uiterwaarden te verbeteren voert Rijkswaterstaat samen met terreineigenaren en -beheerders allerlei maatregelen uit in het kader van programma Stroomlijn. Zo worden bomen en struiken uit de stroombaan verwijderd en in dichtbegroeide rietlanden verdwijnen de wilgen. In totaal wordt 1200 kilometer aan uiterwaard onder handen genomen. Een kwart van de uiterwaarden is al aangepakt. In drie verschillende contracten is het aan BTL, ARCADIS en Courant de opdracht om 600 kilometer uiterwaard te stroomlijnen. Waar BTL de vegetatie bij de Nederrijn en Lek verwijdert, verzorgt ARCADIS dit bij de Onbedijkte Maas van Susteren tot Mook en Courant bij de IJssel. De opdrachtnemers zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de maatregelen.

Voor deze drie contracten heeft Rijkswaterstaat de markt vroegtijdig benaderd, dit gebeurde namelijk tijdens de planfase. ‘Zo halen we de beste kennis uit de markt’, aldus Joke Cuperus, vanuit Rijkswaterstaat eindverantwoordelijk voor Ruimte voor de Rivier en programma Stroomlijn. De gunning is gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het werk is verdeeld over de resterende drie deelgebieden. Per deelgebied scoorden alle partijen het beste op de kwaliteit van het plan van aanpak, benadering van de omgeving, planning en duurzaam beheer.

Gert Kroon, algemeen directeur van ARCADIS is blij met de gunning. “Een goede doorstroming van de rivieren is van levensbelang. Wij zijn er trots op om een bijdrage te kunnen leveren aan een goede doorstroming in de rivieren in combinatie met een verbetering van de leefbaarheid langs de rivieren. Bij dit soort klussen komen de verschillende disciplines van ons bedrijf samen bijvoorbeeld waterbeheer, compliance en projectmanagement.” Olaf Janssen, Algemeen Directeur bij BTL vult aan: “Ook wij zijn trots dat onze organisatie een bijdrage mag én kan leveren aan deze oer-Hollandse uitdaging.”Annemieke Nijhof, CEO van Tauw benadrukt nog: “Ook wij zijn trots op dit project omdat we hiermee bijdragen aan de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in onze regio. Geen steen verleggen in de rivier, maar de ruimte vrijmaken die het water nodig heeft!”

Stroomlijn: Werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden pakt Rijkswaterstaat daarom waar nodig deze begroeiing aan. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Ook snoeien en maaien we niet tijdens het broedseizoen. Zo werken we samen aan een veilig rivierengebied.

Bron: http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2014/11/Rijkswaterstaat-gunt-stroomlijnen-van-uiterwaarden.aspx