Spoor 3 en 4 ter inzage

Eind vorig jaar en begin dit jaar heeft u ons kunnen bezoeken op één van onze inloopavonden.

Afgelopen weken zijn de stukken voor spoor 3 ter inzage gelegd en vanaf 11 april a.s. liggen ook de stukken voor spoor 4 ter inzage.

Deelgebieden spoor 3 en spoor 4

Spoor 3 betreft de volgende deelgebieden:

 • Kersbersche- en Achthovensche uiterwaarden
 • Goilbergdingerwaard
 • Beusichemsewaard
 • Maurikse- Eckse en Koornwaard
 • Doorwerthsewaard, Rosanderpolder en Arnhem

Spoor 4 betreft de volgende deelgebieden:

 • Redichemsewaarde Culemborg
 • Rijswijksche buitenpolder
 • Ingensewaarden en Elster Buiterwaard
 • Middelwaard en Rhenenese Buitenwaarden
 • Wolfswaard
 • Wageningen Benedenwaard
 • Randwijkse uiterwaard

De ontwerpkaarten zoals deze zijn gepresenteerd over de bovengenoemde uiterwaarden zijn terug te vinden bij Mijn uiterwaard.

Meer informatie

Heeft u nog vragen neemt u dan contact op Projectbureau Stroomlijn Nederrijn – Lek. Ook kunt u een kijkje nemen op website Rijkswaterstaat (Stroomlijn) of website BTL

Verloop van Stroomlijn Nederrijn Lek

Nadat we eind 2014 de opdracht voor Stroomlijn langs de Nederrijn en Lek hebben gekregen, hebben we onze inspanning in 2015 het grootste deel van het jaar besteed aan een intensieve gebiedsanalyse en –inventarisatie en gesprekken met rechthebbenden en belangengroepen. Eind 2015 hebben vervolgens de eerste uitvoeringswerkzaamheden plaatsgevonden langs de Lek. Hoe gaat Stroomlijn bij de Nederrijn en Lek nu verder?

Inloopavonden

In november van 2015 en begin januari 2016 hebben in bijna alle gemeenten inloopavonden plaatsgevonden. Deze avonden waren bedoeld om voorafgaande aan de vergunningaanvragen andere belangstellende te informeren over de plannen en hun reactie in te winnen. Deze avonden zijn goed bezocht, vele van u hebben ons weten te vinden om uw mening kenbaar te maken. O.a. op basis van deze input zijn en worden de ontwerpen aangescherpt.

Wij hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen van de inloopavonden middels persbericht en via sociale media. Indien u onverhoopt onze inloopavond heeft gemist en u alsnog uw vragen en/of reactie op de plannen, voor aanvang van de vergunningaanvraag, kenbaar wilt maken  aarzel dan niet om ons uw vraag te mailen of telefonisch contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord,

Verdere trajectvergunningsaanvragen

Spoor 2: De conceptbesluit vergunningen voor spoor 2 hebben inmiddels ter inzage gelegen. Het gaat hierbij om de uiterwaarden met de nummers 6, 9, 10, 14, 16, 18 en 25; zie kaart. De binnengekomen zienswijzen worden momenteel door ons en Rijkswaterstaat bekeken, waarna de bevoegd gezagen om een definitief besluit vergunningen wordt gevraagd. Deze definitieve besluiten liggen van circa begin maart 2016 tot en met medio april 2016 ter inzage.

Spoor 3: Voor spoor 3 (uiterwaarden met de nummers 8, 13, 17, 24; zie kaart) is de vergunningaanvraag medio december 2015 naar de bevoegde gezagen gestuurd. Deze wordt momenteel door hen behandeld en de conceptbesluiten hiervan liggen van ca. begin maart t/m medio april 2016 ter inzage.

Spoor 4: Voor spoor 4 (uiterwaarden met de nummers 7, 15, 19, 20, 21, 22, 23 ; deze kaarten zullen vanaf begin februari op deze website te zien zijn) wordt momenteel het definitieve ontwerp vastgesteld i.o.m. Rijkswaterstaat, o.a. op basis van de input van de inloopavonden van j.l. Hierna worden ook voor deze gebieden de vergunningen aangevraagd bij de bevoegd gezagen. De conceptbesluiten hiervan liggen vanaf circa begin april 2016 tot en met medio mei 2016 ter inzage.

De locatie waar de stukken ter inzage liggen zijn de gemeentes waar het ‘Spoor’ van toepassing is. Het betreft dan de complete set van vergunningen binnen het spoor waar dit DO/ uiterwaarden valt. Daarnaast zijn de vergunningen te vinden op de website www.coordinatiestroomlijn.nl.

Uitvoering spoor 2, 3 en 4

De uitvoering van de sporen 2 t/m 4 is afhankelijk van de datum waarop vergunningen onherroepelijk zijn. Zoals nu de verwachting is, zal  dit voor spoor 2 medio april 2016* en voor de sporen 3 en 4 medio augustus 2016 zijn. Het verwijderen van de vegetatie binnen alle sporen dient uiterlijk 31 december 2016 gereed te zijn.

*Natuurlijk houden wij tijdens de uitvoering rekening met de aanwezige natuurwaarden. In het bijzonder tijdens ‘gevoelige periodes’, zoals het broedseizoen. Hierdoor kan het zijn dat we bepaalde gebieden pas NA het broedseizoen gaan uitvoeren. Ons team van ecologen en de ecologen van Rijkswaterstaat houden hier nauwlettend toezicht op.

Willem Wijnen
Omgevingsmanager BTL

Verwijdering begroeiing in Redichemse Waard

In het najaar van 2016 wordt een groot deel van de begroeiing in de Redichemse Waard verwijderd. Dit is volgens Karin van Andel van Rijkswaterstaat nodig om de doorstroming en daarmee de hoogwaterveiligheid langs de Lek te verbeteren.

Lees hier het volledige artikel in de Culemborgse Courant van 11 januari 2016

Eerste werkzaamheden programma Stroomlijn tussen Schoonhoven en Tull en ’t Waal voorspoedig verlopen

03-12-2015 | persbericht

Twee weken eerder dan gepland ronde BTL afgelopen vrijdag de eerste werkzaamheden voor het programma Stroomlijn af. De gunstige weersomstandigheden maakte een voorspoedige verwijdering van de bomen en struiken langs de Lek tussen Schoonhoven en  Tull en ’t Waal mogelijk. Programma Stroomlijn verbetert de doorstroming van de grote rivieren door begroeiing in de uiterwaarden te verwijderen op plekken waar de rivier bij hoog water het snelst stroomt.

Aandacht voor de omgeving

Bij het programma Stroomlijn is er veel aandacht voor de omgeving en natuur. “Ongeveer 390 keukentafelgesprekken hebben de medewerkers van BTL gevoerd voordat de werkzaamheden langs de Nederrijn en Lek uitgevoerd kon gaan worden.” vertelt Willem Wijnen, omgevingsmanager van BTL. “Natuurlijk worden er kritische vragen gesteld. Het is ook niet niks. Het verwijderen van bomen en struiken brengt emoties met zich mee. Maar als je uitlegt dat het nodig is voor de veiligheid en dat ook de natuur zo meer ‘ruimte’ krijgt, dan ontstaat meer begrip.’’

Aandacht voor de natuur

Deze aandacht voor de natuur zit verweven in het project: “Naast dat we vooraf flora- en faunaonderzoek hebben uitgevoerd, kwamen we tijdens de werkzaamheden een uil tegen in een van de wilgen die zou worden verwijderd. Hierop werd meteen door ons gehandeld door aanvullend onderzoek te plegen en de knotwilg voorlopig te laten staan, tot dat er meer duidelijkheid is over het leefgebied van deze uil”.

Vervolg werkzaamheden in 2016

Bij Ameide, Schoonhoven en Nieuwpoort, Lexmond en de Ossenwaard bij Tull en ’t Waal zijn de werkzaamheden die dit jaar op planning stonden al uitgevoerd. Volgend jaar gaat BTL aan de slag in de overige uiterwaarden langs Nederrijn en Lek. De 1e reeks vergunningen hiervoor worden in de 2e week van december ter inzage gelegd.

Programma Stroomlijn

Het programma Stroomlijn verwijdert bomen en struiken in de uiterwaarden van de grote rivieren. Met deze werkzaamheden voeren we een inhaalslag uit op het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. We verwijderen alleen bomen en struiken op plekken waar het water bij hoogwater het hardst stroomt (de ‘stroombaan’). Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen.

Meer informatie vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn.

Inloopavond over Stroomlijn langs de Nederrijn

23-11-2015 | persbericht

Rijkswaterstaat werkt voortdurend aan het veiliger maken en houden van ons rivierengebied tegen overstromingen. Bij meerdere uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek is het nodig om de doorstroming van de rivier bij hoogwater te bevorderen door een deel van de begroeiing te verwijderen. Geïnteresseerden krijgen op 3 december tijdens een inloopavond meer te horen over de plannen voor o.a. Polder de Eendragt.

De vergunningen voor de uitvoering van Stroomlijn in deze uiterwaarden liggen vanaf 27 november ter inzage. Tijdens de aanvraag van de benodigde vergunningen willen Rijkswaterstaat en BTL deze graag toelichten. De informatieavond worden gehouden op:

 • 3 december, Vianen (Polder de Eendragt)
  Dorpshuis de Biezen, Bongerd 4, 4124 AK  te Hagestein

Op deze avond bent u van 19:00 – 21:00 uur van harte welkom. Na een korte plenaire toelichting kunt u uw vragen stellen over het Programma Stroomlijn en de uitwerking daarvan voor deze uiterwaarden. De verschillende specialisten van Rijkswaterstaat en BTL beantwoorden uw vragen graag.

Programma Stroomlijn en BTL

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. BTL pakt in opdracht van Rijkswaterstaat samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek waar nodig deze begroeiing aan. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen. Er worden alleen bomen en struiken verwijderd, daar waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de stroombaan). Bij het verwijderen van de begroeiing wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden en de bijzondere planten en dieren in het gebied.

Meer informatie vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn.

Spoor 2 vanaf 10 december 2015 ter inzage

Afgelopen week heeft u ons kunnen bezoeken op onze inloopavonden voor het programma Stroomlijn t.a.v. spoor 2. Op deze avonden is nadere informatie verstrekt over de opgave en de gevolgen voor de uiterwaarden.

Het betreft de volgende deelgebieden:

 • Bosscherwaarden;
 • Lunenburgerwaard en Meandertak Gravenbol;
 • Steenwaard;
 • Graafsche waard;
 • Polder de Eendragt;
 • Amerongsche bovenpolder;
 • Uiterwaarden onder Heelsum (Struik).

Vanaf 10 december 2015 komen deze stukken ter inzage te liggen (en niet zoals eerder door ons vermeld op 27 november a.s.).

De ontwerpkaarten zoals deze zijn gepresenteerd over de bovengenoemde uiterwaarden worden wel vanaf 27 november a.s. op deze website gepubliceerd ter informatie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met Projectbureau Stroomlijn Nederrijn – Lek. Ook kunt u een kijkje nemen op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn of www.btl.nl.

Inloopavonden over Stroomlijn langs de Nederrijn

16-11-2015 | persbericht

Rijkswaterstaat werkt voortdurend aan het veiliger maken en houden van ons rivierengebied tegen overstromingen. Bij meerdere uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek is het nodig om de doorstroming van de rivier bij hoogwater te bevorderen door een deel van de begroeiing te verwijderen. Geïnteresseerden krijgen op 24 en 26 november tijdens een inloopavond meer te horen over de plannen voor o.a. Doorwerthsche waarden -Rosandepolder arnhem, Uiterwaarden onder Heelsum (Struik), noordoever Randwijkse uiterwaard, Amerongsche bovenpolder  en noordoever van Mauriksche- Ecksche en koornwaard.

De vergunningen voor de uitvoering van Stroomlijn in deze uiterwaarden liggen vanaf 27 november ter inzage. Tijdens de aanvraag van de benodigde vergunningen willen Rijkswaterstaat en BTL deze graag toelichten. De informatieavonden worden gehouden op:

 • 24 november, Utrechtse Heuvelrug (Amerongsche bovenpolder ,noordoever van Mauriksche- Ecksche en koornwaard).
  Cultureel centrum Allemanswaard De Waaier, Dorpshuisplein te Amerongen
 • 26 november, Renkum (Doorwerthsche waarden -Rosandepolder Arnhem, Uiterwaarden onder Heelsum (Struik), noordoever Randwijkse uiterwaard)
  Dorpshuis de Hucht, Dorrestijn Plantsoen 1 te Heelsum.

Op deze avonden bent u van 19:00 – 21:00 uur van harte welkom. Na een korte plenaire toelichting kunt u uw vragen stellen over het Programma Stroomlijn en de uitwerking daarvan voor deze uiterwaarden. De verschillende specialisten van Rijkswaterstaat en BTL beantwoorden uw vragen graag.

Programma Stroomlijn en BTL

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. BTL pakt in opdracht van Rijkswaterstaat samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek waar nodig deze begroeiing aan. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen. Er worden alleen bomen en struiken verwijderd, daar waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de stroombaan). Bij het verwijderen van de begroeiing wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden en de bijzondere planten en dieren in het gebied.

Meer informatie vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn.

Vier inloopavonden over Stroomlijn langs de Nederrijn en Lek

06-11-2015 | persbericht

Rijkswaterstaat werkt voortdurend aan het veiliger maken en houden van ons rivierengebied tegen overstromingen. Bij meerdere uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek is het nodig om de doorstroming van de rivier bij hoogwater te bevorderen door een deel van de begroeiing te verwijderen. Geïnteresseerden krijgen op 16, 18 of 19 november tijdens een inloopavond meer te horen over de plannen voor o.a. de Graafsche waard,  Bosscherwaarden, Lunenburgerwaard, Steenwaard, Kersbersche- en Achthovensche en Polder de Eendragt.

De vergunningen voor de uitvoering van Stroomlijn in deze uiterwaarden liggen vanaf 13 november ter inzage. Tijdens de aanvraag van de benodigde vergunningen willen Rijkswaterstaat en BTL deze graag toelichten. De informatieavonden worden gehouden op:

 • 16 november, Zederick (Kersbersche- en Achthovensche waard en Polder de Eendragt)
  Gemeentehuis Zederik, Prinses Marijkeweg 1 in Meerkerk
 • 18 november, Houten (Steenwaard)
  SCC De Wiese, De Wiese 2 in Schalkwijk
 • 19 november,  Lopik (Graafse waard)
  Gemeentehuis Lopik,  Raadhuisplein 1 in Lopik
 • 19 november, Wijk bij Duurstede (Bosscherwaarden, Lunenburgerwaard) Gemeentehuis Wijk bij Duurstede Karel de Grootstraat 30 in Wijk bij Duurstede

Op alle drie deze avonden bent u van 19:00 – 21:00 uur van harte welkom. Na een korte plenaire toelichting kunt u uw vragen stellen over het Programma Stroomlijn en de uitwerking daarvan voor deze uiterwaarden. De verschillende specialisten van Rijkswaterstaat en BTL beantwoorden uw vragen graag.

Programma Stroomlijn en BTL

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. BTL pakt in opdracht van Rijkswaterstaat samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek waar nodig deze begroeiing aan. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen. Er worden alleen bomen en struiken verwijderd, daar waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de stroombaan). Bij het verwijderen van de begroeiing wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden en de bijzondere planten en dieren in het gebied.

Bron: http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2015/11/vier-informatieavonden-over-stroomlijn-langs-neder-rijn-en-lek.aspx

Maak kennis met onze technisch manager

Henk van den Hoogen is actief als technisch manager voor het gebied Nederrijn – Lek . Hieronder stelt hij zich kort aan u voor.

Ik ben sinds juni 2014 werkzaam bij BTL-realisatie vestiging Venray als projectleider. Bij deze vestiging stuur ik voornamelijk de grotere projecten aan.

Ik ben 57 jaar, getrouwd, heb 2 kinderen en ben woonachtig in het dorp Reek bij Grave (beneden de sluis). Vanaf de jaren 80 ben ik werkzaam in de groenvoorzieningssector en dan voornamelijk aan de uitvoerende kant bij diverse groenaannemingsbedrijven. Bij deze bedrijven ben ik bij allerlei werkzaamheden betrokken geweest, van aanleg en onderhoud bij particuliere tuinbezitters, bedrijven en gemeentelijke groenvoorzieningen tot aanleg en onderhoud van sportvelden.

Mijn rol binnen dit project

Als technisch manager zijn mijn belangrijkste taken het stroomlijnen van de uitvoering: van aansturing van de vakmensen in het veld tot en met het borgen en nakomen van gemaakte afspraken en gestelde eisen tijdens het ontwerpproces. Het kan hierbij gaan om wensen van rechthebbenden en eisen vanuit vergunningszaken tot en met eisen inzake de zorgvuldigheid in omgang met de (beschermde) natuur waarin we werken.

Met een team van vakmensen bepaal ik de uitvoeringsplanning, werkwijzen en proberen we hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te voorkomen. We werken zorgvuldig, hanteren duidelijke processen en stemmen onze uitvoeringswijze en planning af met terreineigenaren, pachters, beheerders en andere belanghebbenden.

Zichtbaar in het veld

Misschien heeft u één van mijn collega’s de afgelopen periode al eens gesproken tijdens onze voorbereidingsfase. De komende maanden en ook in 2016 kunt u mij vaker aantreffen in het veld. Volgens planning hopen wij vanaf ca. eind oktober buiten aan de slag te gaan. Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Uitvoering spoor 1

De vergunningprocedure loopt momenteel nog, maar we hopen op 26 oktober a.s. te kunnen starten met de uitvoering van spoor 1 (DO 1 t/m 5).

Zoals u misschien al weet werkt Rijkswaterstaat – vanuit het programma Stroomlijn – aan het onderhoud van de begroeiing in uiterwaarden. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden gaat stromen, kunnen bomen en struiken de doorstroming van het water belemmeren. Hierdoor stijgt het waterpeil en neemt de kans op een overstroming toe. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid. De voorbereiding van deze werkzaamheden langs de Nederrijn en Lek spoor 1 is reeds door BTL afgerond.

Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden gaat BTL in opdracht van Rijkswaterstaat de begroeiing verwijderen. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Ook snoeien en maaien we niet tijdens het broedseizoen. Daarnaast voeren we de werkzaamheden uit met zo weinig mogelijk hinder voor omwonenden.

Uitvoeringsplanning
In onderstaande tabel staat de globale planning van alle uiterwaarden die we nu gaan uitvoeren. Klik op de tabel om de tabel te vergroten.

tabel nieuwbericht spoor 1

Voorkomen van hinder
We doen er alles aan om hinder door de uitvoering zo beperkt mogelijk te laten zijn. Per perceel worden de werkzaamheden bij voorkeur over een aaneengesloten periode uitgevoerd. Af te voeren materialen worden zo snel mogelijk van het werk verwijderd, waarbij dorpskernen zo veel mogelijk worden vermeden. Ook werken we alleen als het licht is. Grondeigenaren die recht van overpad moeten verlenen, worden geïnformeerd.

Mocht u desondanks hinder ondervinden of vragen hebben, neem dan contact op met ons op tijdens de uitvoering op 055 599 94 11.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Projectbureau Stroomlijn Nederrijn – Lek. Ook kunt u een kijkje nemen op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn of www.btl.nl.