Start uitvoering duurzaam beheermaatregelen

De afgelopen twee jaren is beplanting in de uiterwaarden verwijderd voor een betere doorstroming van de rivier bij hoogwater. Inmiddels is op de meeste terreinen het werk afgerond: stobben zijn gefreesd en het terrein is ingezaaid met gras of is te gebruiken voor akkerbouw. De terreinen worden ook in de toekomst door middel van beheer vrij van beplanting gehouden.

Op enkele terreinen zijn aanvullende maatregelen nodig om het onderhoud goed te kunnen uitvoeren. Deze worden duurzaam beheermaatregelen (DBM) genoemd. Het betreft bijvoorbeeld het verflauwen van een oever, zodat deze eenvoudig gemaaid kan worden of het dieper wegfrezen van stobben, zodat deze niet opnieuw kunnen uitlopen.
Vanaf de week van 21 augustus (wk 34) zal de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden starten. De maatregelen worden uitgevoerd in de volgende uiterwaarden:

 

DBM Uiterwaarden Deelgebied Werk
3 Uiterwaarden Arnhem 24.4 Plaatsen paal en draad
 6  Rijswijkse Buitenpolder  15.1 Afvlakken oever
7 Rijswijkse Buitenpolder 15.1 Diepfrezen en egaliseren
13 Rijswijkse Buitenpolder 15.4 Egaliseren terrein
10  Beusichemsewaard 13.2 Afvlakken oever
15  Beusichemsewaard 13.1/13.2 Afvlakken oever
18  Graafsewaard 9.1 Plaatsen paal en draad
37 Achthovense en Kersbergsche Uiterwaarden 8.2/8.3/8.4 Plaatsen paal en draad
45 Lunenburgerwaard en Gravenbol 16.2/16.3 Diepfrezen en egaliseren
46 Maurikse, Eckse en Koornwaarden 17.1/17.4 Diepfrezen en egaliseren
47  Ingense en Elster Buitenwaard 19.1 Diepfrezen en egaliseren
50  Wageningen Benedenwaard 22.1 Plaatsen paal en draad

Naast de duurzaam beheermaatregelen wordt dit najaar ook gestart met het verwijderen van beplanting in de Plasserwaard (DO20.7) bij Wageningen.

Ook vindt er herplant plaats van bomen op twee plekken langs de Nederrijn en Lek. In de Wageningen Benedenwaard (DO22) wordt een rij populieren aangeplant. In de Redichemsewaard bij Culemborg (DO7) worden knotwilgen en fruitbomen aangeplant.

Kaarten van de locaties waar wij aan het werk gaan, vindt u onder ‘mijn uiterwaard’ op deze website.

De nog te verwijderen vegetatie in de Plasserwaard vindt u hier.

Einde van Stroomlijn Nederrijn Lek is bijna een feit!

Na een periode van 1,5 jaar voorbereiding o.a. bestaande uit een intensieve gebiedsanalyse en –inventarisatie, ca. 600 gesprekken met rechthebbenden en belangengroepen, 16 inloopavonden, diverse struintochten/ excursies  zijn we afgelopen zomer gestart met de uitvoering. En nu is het einde van deze bovengrondse uitvoering bij de Nederrijn en Lek bijna een feit! Stroomlijn een uniek project vanuit diverse oogpunten.

Wat hebben we gedaan en waarom?

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. BTL heeft in opdracht van Rijkswaterstaat samen met eigenaren, beheerders en andere belanghebbenden van de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek waar nodig deze begroeiing verwijderd. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen. Er zijn bomen en struiken verwijderd, daar waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de stroombaan).

Stroomlijn een uniek project voor ecologisch onderzoek

Het unieke van het project Stroomlijn is de omvang van het gebied. Dat bestaat uit tal van deelgebieden die met elkaar verbonden zijn via de rivier. Omdat de leefomgeving van flora en fauna zich meestal niet beperkt tot een deelgebied is er gedurende het ecologische onderzoek breder gekeken dan alleen naar het gebied waar werkzaamheden gepland zijn. Het ging er namelijk niet alleen om het aantonen van de aan- of afwezigheid van een soort, maar juist ook of een voorgenomen activiteit, in meer of mindere mate, een effect heeft op de leefomgeving van een soort.

Een eenduidig afwegingskader als hulpmiddel

In een groot project met veel stakeholders is het van belang dat afwegingen volgens een eenduidig kader worden gemaakt. Niet alleen om ervoor te zorgen dat in alle gebieden even zorgvuldig met flora en fauna wordt omgegaan, maar ook om het begrip en vertrouwen bij belanghebbende te behouden.

Belangrijke hulpmiddelen voor een consequente beoordeling zijn o.a. soortenprotocollen. Zo is er voor zowel de inventarisatie als de effectenbeoordeling van Stroomlijn gebruik gemaakt van diverse soortenstandaarden van RVO (bijvoorbeeld voor de buizerd, steenuil en das) en specifiek voor dit project opgestelde richtlijnen ten behoeve van de bever. In deze laatste zijn bijvoorbeeld richtlijnen opgenomen over hoeveel geschikt foerageergebied aanwezig moet zijn om een beverfamilie in stand te houden. Op basis van de richtlijnen en randvoorwaarden en in overleg met belanghebbenden is per deelgebied een definitief ontwerp opgesteld. Vervolgens zijn de benodigde vergunningen verleend.

Hoe gaat Stroomlijn bij de Nederrijn en Lek nu verder?

De bovengrondse werkzaamheden zijn gereed. Dat betekent dat het zaagwerk en het verwijderen van vegetatie daarmee afgerond is. Een belangrijke mijlpaal in het borgen van onze hoogwaterveiligheid van de rivieren Nederrijn en Lek.
Om te zorgen dat de verwijderde vegetatie in de toekomst weg blijft gaan we de ondergrondse stobben wegfrezen tot ca. 30cm diepte. Hier zijn we op enkele locaties al mee begonnen. De overige locaties worden de komende maanden of in het voorjaar van 2017 gefreesd.
In het kader van duurzaam beheer worden er momenteel enkele voorstellen nader uitgewerkt om te onderzoeken of we met kleine ingrepen het terrein beter en daarmee duurzamer beheerbaar kunnen maken. Te denken valt aan het verflauwen van taluds zodat deze beweid kunnen worden tot het creëren van meer oppervlaktewater. Zodra deze ingrepen haalbaar en uitvoerbaar zijn bevonden, worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Wij houden u via deze site op de hoogte van de voortgang van dit proces.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft over het doorlopen proces of hoe we nu verder gaan, neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Weet ons te vinden tijdens de uitvoering van Stroomlijn

Zoals in een eerder nieuwsbericht is vermeld wordt in de week van 18 juli het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek weer opgestart. Door bomen en struiken te verwijderen op plaatsen waar de rivier bij hoogwater het snelst stroomt, zorgen we ervoor dat rivieren ook bij hoogwater goed blijven doorstromen. Dit vermindert de kans op overstromingen.
Het uitvoeren van de werkzaamheden vraagt om een zorgvuldig proces. Niet alleen tijdens de uitvoering zelf, maar ook voortijdig. Eén van de maatregelen is dat onze ecologen voordat de uitvoering start, het gebied nogmaals controleren op aanwezigheid van o.a. broedende vogels.
Dit kan betekenen dat we bepaalde delen nu nog niet uitvoeren en hier later terugkomen als de vogels uitgebroed zijn. Deze werkwijze draagt bij aan een zorgvuldig proces om verstoring te voorkomen.

Wat betekent dit voor de planning?

De exacte planning dient hierdoor flexibel ingezet te worden. Wij proberen de planning actueel te houden door deze structureel bij te stellen. Het kan dus voorkomen dat wij in een gebied wat later starten dan op de globale planning is weergegeven. We proberen u op de hoogte te houden bij wijzigingen!

Voorkomen van hinder

We doen er alles aan om hinder door de uitvoering zo beperkt mogelijk te laten zijn. Per perceel worden de werkzaamheden, bij voorkeur over een aaneengesloten periode, uitgevoerd. Af te voeren materialen worden zo snel mogelijk van het werk verwijderd, waarbij dorpskernen zo veel mogelijk worden vermeden. We plaatsen informatieborden in de gebieden, zodat u weet wanneer wij aan het werk gaan. Ook treft u hierop onze contactgegevens aan.
Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons  op via 055 599 94 11.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Projectbureau Stroomlijn Nederrijn – Lek. Of kijk  op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn of www.btl.nl.

Onderhoud van begroeiing in de uiterwaarden langs de Lek en Nederrijn weer van start

Programma Stroomlijn vermindert de kans op overstromingen

In de week van 18 juli gaat het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek weer van start. Door bomen en struiken te verwijderen op plaatsen waar de rivier bij hoogwater het snelst stroomt, zorgen we ervoor dat rivieren ook bij hoogwater goed blijven doorstromen. Dit vermindert de kans op overstromingen. Het onderhoud heeft een aantal maanden stilgelegen, dit om broedende vogels niet te verstoren.

Werkzaamheden die u hierbij kunt verwachten zijn: het verwijderen en afvoeren van begroeiing, takhout versnipperen en stobben frezen. De uitvoering van het werk gebeurt zorgvuldig: vlak voor de start van het werk bekijken de ecoloog van de aannemer en een onafhankelijk gespecialiseerd ecologisch bureau de situatie ter plekke. Treffen zij beschermde soorten aan, dan wordt het werk stil gelegd, of blijft er begroeiing staan. Werklocaties en rijroutes zullen tijdig en goed worden aangegeven. Het verwijderen, en eventueel versnipperen en afvoeren van de begroeiing wordt zo uitgevoerd dat de overlast tot een minimum beperkt blijft. Mocht u desondanks hinder ondervinden of vragen hebben, neem dan contact op met ons  op via 055 599 94 11.

Planning

De exacte planning is onder andere afhankelijk van de aanwezigheid van broedvogels, de begaanbaarheid van de uiterwaarden ivm hoogwater, en wanneer de vergunningen zijn verleend. De werkzaamheden langs de Nederrijn en Lek dienen eind 2016 gereed te zijn.

Via deze link kunt u de globale planning van alle uiterwaarden die we nu gaan uitvoeren bekijken.

Voorlopig geen uitvoering van Stroomlijn bij Kampen en Varik

Op donderdag 8 juli is tijdens een overleg in de Tweede Kamer een motie aangenomen. Met deze motie verzoekt de Kamer om met natuurorganisaties mogelijke alternatieven voor Stroomlijn te verkennen voor wat betreft de werkzaamheden bij Kampen en Varik. Rijkswaterstaat verwijdert daarom voorlopig geen bomen en bosschages in de uiterwaarden bij Kampen en Varik.

Altijd op de hoogte

Wilt u weten hoe de plannen voor uw omgeving eruit zien? Wat ze voor u persoonlijk betekenen? Kijk dan op website www.stroomlijnnederrijn.nl en www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn. Hier vindt u informatie over de werkzaamheden, vergunningaanvragen en de planning ervan. Voor uw specifieke vragen of opmerkingen over de geplande werkzaamheden en andere zaken kunt per email contact opnemen met snl@btl.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Projectbureau Stroomlijn Nederrijn – Lek. Of kijk  op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn of www.btl.nl.

Samenwerken aan hoogwaterveiligheid

Programma Stroomlijn levert samen met andere programma’s van Rijkswaterstaat, zoals Ruimte voor de Rivier, een belangrijke bijdrage aan het beschermen van Nederland tegen overstromingen. Want het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Dit betekent dat we blijvend moeten werken aan bescherming tegen hoogwater.

Succesvolle 2de struintocht

Afgelopen woensdag organiseerde BTL een 2de struintocht door de Lunenburgerwaard, de uiterwaard bij Wijk bij Duurstede. Struinend langs de Nederrijn en door het prachtige landschap in de uiterwaard hebben deelnemers kennisgemaakt met de bijzondere natuur in dit gebied. BTL voert voor Rijkswaterstaat het programma Stroomlijn uit. In de uiterwaarden verwijderen we begroeiing op plekken waar de rivier bij hoog water het snelst stroomt. Zo verminderen we de kans op overstromingen.

Samenwerken

“Er was wederom veel belangstelling voor de struintocht”, vertelt Willem Wijnen (Omgevingsmanager bij BTL). “Vorige week bij Ameide hadden we ook al een mooie opkomst en een interessante groep, deze keer weer”. “De afgelopen periode hebben we gewerkt aan de voorbereiding van het perceel Nederrijn en Lek. We hebben met de betrokken eigenaren en belangenorganisaties, zoals O-GEN en Wijk nog Leuker gesproken”. De afstemming heeft er in geresulteerd dat er een plan is ontwikkeld voor Stroomlijn dat afgestemd is op de plannen van andere partijen in het gebied.
Een veel gemaakt compliment tijdens de struintocht was dat deze afstemming vroeg in het proces heeft plaatsgevonden. Daar ben ik als Omgevingsmanager dan ook trost op. Dat we dit met elkaar hebben bereikt. We beseffen ons erg goed dat de maatregelen van Stroomlijn niet direct voor iedereen gewenst zijn, maar de zorgvuldigheid door o.a. intensief ecologisch onderzoek en gesprekken met belangen- en beheerorganisaties hebben voor begrip en samenwerking gezorgd. Ter voorbereiding op de uitvoering in het veld, wilden we deze kennis en intensieve werkwijze delen met de omgeving en dat is gelukt! “Wat is leuker dan deze kennis te delen op de locatie waar het over gaat”, vertelt Willem Wijnen. Hij heeft vanuit BTL, samen met ecoloog Stefan de Klepper, de struintocht begeleid.

Meer informatie

Het was een leerzame en vooral leuke middag, die door de aanwezigen als positief is ervaren en een zeer mooie manier is om de plannen vanuit Stroomlijn te delen. Volgens de voorlopige planning start de uitvoering in het gebied Lunenburgerwaard eind juli en op de Gravenbol september – oktober. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met ons

Inloopavond Redichemsewaard goed verlopen

Rijkswaterstaat werkt voortdurend aan het veiliger maken en houden van ons rivierengebied tegen overstromingen. Bij meerdere uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek is het nodig om de doorstroming van de rivier bij hoogwater te bevorderen door een deel van de begroeiing te verwijderen. Geïnteresseerden hebben 5 juli j.l. tijdens een inloopavond meer te horen gekregen over de definitieve plannen en de uitvoering voor de Redichemsewaard te Culemborg. Op de avond zijn de ontwerpkaarten en maatregelen nader toegelicht.

Programma Stroomlijn en BTL

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. BTL pakt in opdracht van Rijkswaterstaat samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek waar nodig deze begroeiing aan. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen. Er worden alleen bomen en struiken verwijderd, daar waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de stroombaan). Bij het verwijderen van de begroeiing wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden en de bijzondere planten en dieren in het gebied.
Meer informatie vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn.

Mocht u over uw uiterwaard nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op, wij staan u graag te woord!

Succesvolle struintocht

Afgelopen woensdag organiseerde BTL een struintocht door de Kersbersche- en Achthovensche uiterwaard bij Ameide / Sluis. Struinend langs de Lek en een kleine meanderende waterloop hebben deelnemers kennisgemaakt met de bijzondere natuur in dit gebied. BTL voert voor Rijkswaterstaat het programma Stroomlijn uit. In de uiterwaarden verwijderen we begroeiing op plekken waar de rivier bij hoog water het snelst stroomt. Zo verminderen we de kans op overstromingen.

Samenwerken

“Er was veel belangstelling voor de struintocht”, vertelt Willem Wijnen (Omgevingsmanager BTL). “De afgelopen periode hebben we gewerkt aan de voorbereiding van het perceel Nederrijn en Lek. We hebben met vele enthousiaste betrokken eigenaren en belangstellenden gesproken en veel kennis van het gebied opgedaan: via de omgeving, maar ook door o.a. intensief ecologisch onderzoek en gesprekken met belangenorganisaties die hun plannen met ons deelden. Op basis van deze bevindingen en informatie hebben we gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden. Ter voorbereiding op de uitvoering in het veld, wilde we deze kennis en intensieve werkwijze delen met de omgeving. Wat is leuker dan deze kennis te delen op de locatie waar het over gaat”, vertelt Willem Wijnen. Hij heeft vanuit BTL, samen met ecoloog Stefan de Klepper, de struintocht begeleid.

Natura 2000

Deze prachtige uiterwaarde is aangemerkt als Natura 2000-gebied, er bevinden zich kamsalamanders, steenuilen, vogelmelk en nog een heleboel andere bijzondere dieren- en plantensoorten. In het veld is verteld wat de aanwezigheid van de beschermde soorten betekent heeft voor de plannen en de uitvoering van kap- en snoeiwerkzaamheden. Tijdens de tocht was de beheerder van Zuid-Hollands Landschap aanwezig om te vertellen over het beheer en hun ambities voor dit gebied.

Meer informatie

Het was een leerzame en vooral leuke middag, die door de aanwezigen als positief is ervaren en een zeer mooie manier is om de plannen vanuit Stroomlijn te delen. Volgens de voorlopige planning start de uitvoering binnen dit deelgebied in september. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met ons.

6 juli 2016: struintocht door de uiterwaarden

Woensdag 6 juli verzorgt aannemer BTL een struintocht door de uiterwaarden van Wijk bij Duurstede. Ter voorbereiding op de werkzaamheden voor het programma Stroomlijn heeft BTL onderzoek gedaan naar planten en dieren in uw uiterwaard. Dat heeft veel informatie opgeleverd. Die wil het bureau graag met u delen. BTL voert voor Rijkswaterstaat het programma Stroomlijn uit. Dit programma verbetert de doorstroming van de rivieren door begroeiing in de uiterwaarden te verwijderen op plekken waar de rivier bij hoogwater het snelst stroomt. Zo verminderen we de kans op overstromingen.

Tijdens de tocht struinen we langs de pijler. BTL geeft in het veld uitleg over wat er zoal komt kijken bij de uitvoering van het werk. U bent van harte welkom! En natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen, ook over andere aspecten van het werk.

Waar en wanneer

Woensdag 6 juli 2016
Inloop vanaf 13:00 uur, start om 13.30 uur
We starten bij de ingang van recreatieterrein Gravenbol
Duur: ca. 2 uur

Meld u aan

Aanmelden kan tot en met 30 juni via snl@btl.nl. Wees er snel bij, want we hebben maar een beperkt aantal plaatsen.

29 juni 2016: struintocht door de uiterwaarden

Woensdag 29 juni verzorgt aannemer BTL een struintocht door de Kersbersche- en Achthovensche uiterwaard bij Ameide/ Sluis. Struinend langs de Lek en een kleine meanderende waterloop maakt u kennis met de bijzondere natuur in dit gebied.

Deze prachtige uiterwaarde is aangemerkt als Natura 2000-gebied, er bevinden zich kamsalamanders, steenuilen, vogelmelk en nog een heleboel andere bijzondere planten- en diersoorten. In het veld hoort u wat de aanwezigheid van deze beschermde soorten betekent voor het maken van plannen (veel afstemming!), en voor de uitvoering van kap- en snoeiwerkzaamheden in het kader van het programma Stroomlijn later dit jaar (begeleiding door een ecoloog). U bent van harte welkom! En natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen, ook over andere aspecten van het werk.

BTL voert voor Rijkswaterstaat het programma Stroomlijn uit. Dit programma verbetert de doorstroming van de rivieren door begroeiing in de uiterwaarden te verwijderen op plekken waar de rivier bij hoogwater het snelst stroomt. Zo verminderen we de kans op overstromingen.

Waar en wanneer

Inloop vanaf 13:00 uur, start om 13.30 uur
We starten tegenover perceel Achthoven 82 Lexmond
Duur: ca. 2 uur

Meld u aan

Aanmelden kan tot en met 17 juni via snl@btl.nl. Wees er snel bij, want we hebben maar een beperkt aantal plaatsen.

5 juli 2016: inloopavond over uitvoering programma Stroomlijn in de Redichemse waard

Dinsdag 5 juli is er voor de inwoners van Culemborg een inloopavond over werkzaamheden in de Redichemse waard in het kader van het programma Stroomlijn. De bijeenkomst vindt plaats bij Watersportvereniging De Helling (Helling 2, Culemborg). De zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.
Tijdens deze avond kunt u zich aan de hand van brochures en kaarten op de hoogte stellen van de uitvoering van de werkzaamheden. Medewerkers van Rijkswaterstaat en uitvoerder BTL zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Minder begroeiing, minder kans op overstroming

In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. In opdracht van Rijkswaterstaat en in afstemming met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden gaat uitvoerder BTL aan de slag om op een aantal plaatsen langs de Nederrijn en Lek de begroeiing te verwijderen. De begroeiing wordt alleen verwijderd daar waar de rivier het hardste stroomt bij hoogwater. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.

Zorgvuldige aanpak

Bij de uitvoering van Stroomlijn gaan we zorgvuldig te werk. Waardevolle heggen en monumentale bomen blijven behouden. Ook houden we rekening met het broedseizoen en beschermde dier- en plantensoorten zoals de bever, ijsvogel en stroomdalgrasland. In 2015 zijn er de nodige onderzoeken en gesprekken geweest om te bepalen welke begroeiing er in deze uiterwaard verwijderd moest worden. Ook zijn we met enkele belangenorganisaties in het veld gaan kijken. In november vorig jaar organiseerden we een eerste inloopavond om uw reactie op de ontwerpen te peilen. Op basis van die reacties en onderzoeken zijn de definitieve ontwerpkaarten opgesteld. Op basis van de ontwerpkaarten zijn vervolgens de benodigde vergunningen aangevraagd. Het definitieve vergunningenbesluit ligt momenteel ter inzage. De uitvoering van het werkelijk verwijderen van vegetatie in de Redichemse waard staat gepland voor augustus-september 2016.

Samenwerking aan hoogwaterveiligheid

Onderhoud van begroeiing is een noodzakelijke aanvulling op de maatregelen om onze dijken te versterken (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en onze rivieren te verruimen (Ruimte voor de Rivier, Maaswerken). Dat is hard nodig, want het regent vaker en harder, ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Dit betekent dat we blijvend moeten werken aan bescherming tegen hoogwater.