Bijzondere natuur in de uiterwaarden

In de uiterwaarden is veel waardevolle natuur aanwezig en kent, met soorten als de bever, das, steen- en ransuil, buizerd, havik, boomvalk, kamsalamander en poelkikker, een veelzijdige fauna. De uiterwaarden vormen ook een belangrijk leefgebied voor diverse riet- en watervogels (o.a. aalscholver, roerdomp en ijsvogel). Onze ecologen onderzoeken daarom welke beschermde planten en dieren in onze gebieden voorkomen en zij zorgen ervoor dat deze zo min mogelijk verstoord worden. Ons team van ecologen staat onder dagelijkse leiding van Stefan de Klepper.

Stefan is zes jaar werkzaam als ecoloog bij BTL Advies. Hij heeft Bos- en Natuurbeheer gestudeerd aan Hogeschool Larenstein en de Wageningen Universiteit.

Zorgvuldigheid geboden

Stefan licht toe hoe het projectteam onderzoekt welke soorten in de uiterwaarden voorkomen: “In 2012 en 2013 zijn de natuurwaarden in de gebieden onderzocht. Dit onderzoek is ons uitgangspunt. In februari en maart 2015 zijn de gebieden bezocht en is gecontroleerd of de waarnemingen nog actueel zijn en bepaald welke aanvullende onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Daarnaast heeft in deze periode ook onderzoek naar de steenuil en bever plaatsgevonden. Vanaf april zijn we bezig met de uitvoering van nadere onderzoeken voor o.a. de soortgroepen roofvogels, planten, amfibieën en vleermuizen”.

“Tijdens de gesprekken met rechthebbenden en belangenorganisaties krijgen we veel informatie over de aanwezige flora en fauna in het gebied (o.a. locaties roofvogelnesten en gesignaleerde bevers). Wij nemen al deze gegevens op en controleren of deze nog actueel zijn. Het is een belangrijke en nuttige aanvulling op onze informatie”.

Natuurwaarden zijn reden om begroeiing te sparen

De in kaart gebrachte natuurwaarden worden digitaal verwerkt in ons GIS-systeem. Hierdoor hebben we een actueel overzicht als basis voor onze ontwerpen. In de natuurwetgeving (en bijbehorende bijlagen en beheerplannen) staat exact vermeld welke flora, fauna en leefgebieden beschermd zijn. Wanneer deze beschermde natuur in ons gebied voorkomt, wordt gekeken hoe we hiermee moeten omgaan. De aangetroffen soort(en) bepalen welke maatregelen getroffen kunnen en/of moeten worden.

Beverburchten behouden
De bever is een soort die veelvuldig in het gebied voorkomt. Beverburchten zijn strikt beschermd en moeten altijd behouden blijven. Bevers leven aan de rand van grote waterpartijen, afgesloten plassen of nevengeulen. Als ze eenmaal een geschikte plaats hebben gevonden, dan blijven ze daar. De belangrijkste voedselbron is de oeverbegroeiing. Rondom de burchten moet dan ook voldoende blijven staan. Het is onze taak om alle randvoorwaarden inzichtelijk te maken zodat zorgvuldig te werk wordt gegaan.

Bijzondere planten
In ons gebied komen daarnaast bijzondere planten voor zoals veldsalie, spindotterbloem en diverse soorten klokjes. Stefan geeft aan dat deze voornamelijk tijdens de uitvoering om bescherming vragen. “De beschermde planten komen vooral voor in graslanden en moerasvegetaties en zijn minder gebonden aan de struiken en bomen die verwijderd moeten worden. Tijdens de uitvoering dient zorgvuldig met beschermde planten omgegaan te worden, bijvoorbeeld door groeiplaatsen te markeren, en insporing en bodemverdichting te beperken. Ook kijkt een ecoloog in het veld mee om te adviseren over de juiste uitvoering van maatregelen, zoals het aanwijzen van verstoringsvrije zones rondom bijzondere soorten, om de natuurwaarden te sparen.”

Foto: Meppeler Courant

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *