Artikelen van Meggie Olijslagers

Bijzondere natuur in de uiterwaarden

In de uiterwaarden is veel waardevolle natuur aanwezig en kent, met soorten als de bever, das, steen- en ransuil, buizerd, havik, boomvalk, kamsalamander en poelkikker, een veelzijdige fauna. De uiterwaarden vormen ook een belangrijk leefgebied voor diverse riet- en watervogels (o.a. aalscholver, roerdomp en ijsvogel). Onze ecologen onderzoeken daarom welke beschermde planten en dieren in […]

Eerste uitvoeringsvergunningen aangevraagd

Na een periode van intensieve gebiedsanalyse en -inventarisatie hebben we medio april de eerste ontwerpen opgesteld en afgerond. In deze periode hebben we met bijna alle rechthebbenden en gemeentes in het gebied gesproken. Op basis van de analyses, gesprekken en belangenafweging hebben we zes deelgebieden met een ontwerp voorgelegd aan Rijkswaterstaat . Begin mei is […]